Фотоконкурс „Спечели раница Lowe Alpine или спален чувал Rab“

I. Организатор и общи условия на конкурса

Играта Фотоконкурс „Спечели раница Lowe Alpine или спален чувал Rab“, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от Диамир ООД, с.Приселци, обл. Варна, ул.„Г.Велчев” № 20, наричано по-нататък „Организатор”. Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на конкурса. 

Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на кампанията за набиране на участници на сайта на K2 outdoor ( https://k2outdoor.bg/fotokonkurs-spec…li-spalen-chuval/ ‎)

Организаторът на конкурса си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата на магазина.

II. Право на участие

Всяко физическо лице с навършени 18 (осемнадесет) години може да участва в конкурса.

Не се допускат до участие организаторите от Диамир ООД, техните служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.

III. Условия за участие

В конкурса има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, наричано по-долу участник, което следва да изпълни едно от следните условия:

  1. Участието в конкурса може да се осъществи чрез публикуване на снимка в коментар под специално създадено за целта видео. За целта е необходимо първо да „харесате“ фейсбук страницата на K2 outdoor (https://www.facebook.com/k2outdoor.bg/)
  2. Участниците имат право да прикачват само авторски снимки, или снимки на които те присъстват, но със съгласието на автора.
  3. Имате право да качите максимум една снимка.
  4. Публикувайки снимка, участниците дават съгласие за използване на снимката за рекламни материали свързани с марките Rab и Lowe Alpine. За всеки използван материал, участниците ще бъдат отбелязани като автори.
  5. Темата  на конкурса е „Качи твоя снимка с екипировка на Rab или Lowe Alpine и сподели отзиви“

IV. Териториален обхват на кампанията

Кампанията е достъпна за всички живущи на територията на страната, регистрирани във Фейсбук.

V. Срок на играта

26.06.2019 – 16.07.2019

VI. Определяне на участниците

Всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие, и относно което са налице условията, посочени в раздел II и раздел ІІІ, се счита за участник в конкурса.

 

VII. Определяне на печелившите

Определят се 2-ма печеливши чрез томбола, която ще се проведе до няколко дни след крайния срок – 16.07.2019

VIII. Награди

  1. Спален чувал Rab Ascent 500
  2. Раница Lowe Alpine Altus 32 (Червена)

Наградите не могат да се заменят за паричната им равностойност!

IX. Прекратяване на кампанията

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати конкурса по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия на кампанията или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на конкурса се обявява на интернет страницата на K2 outdoor. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.